Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring i § 8 "Ordinær generalforsamling".

Her er forslaget:

Forslag til vedtægtsændring til behandling og vedtagelse på generalforsamlingen
d. 7. marts 2024.
Den blå, overstregede tekst erstattes af rød tekst.


§ 8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af tid, sted, dagsorden og tidsplan for fremsendelse/offentliggørelse af forslag, skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og foreningens sociale platforme samt fysiske opslag i foreningens lokaler.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til foreningens formand senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside eller fremsendes til medlemmerne via e-mail således, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
(Dette fjernes) "Stemmeret har alle årsmedlemmer over 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde".  
(Og erstattes af denne formulering): "Stemmeret har fremmødte medlemmer over 18 år, som på datoen for generalforsamlingens afholdelse har mindst et 6 måneders medlemskab."

Nrstc’s bestyrelse
7. februar 2024